Záruční a reklamační podmínky společnosti DANTYRE shop, s.r.o.

DANTYRE shop, společnost s ručením omezeným (dále jen „prodávající“) vydává tyto Záruční a reklamační podmínky na nové pneumatiky (dále také jen „zboží):

  1. U nových pneumatik trvá záruční doba 24 měsíců od data nákupu zboží. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží.
  2. Prodávající neodpovídá za vady nebo poškození, které vznikly tím, že zboží bylo používáno v rozporu s provozními podmínkami nebo způsobila-li vadu vnější událost (to neplatí, způsobil-li vadu prodávající). Jde například o nevhodnou montáž, násilné poškození nárazem na překážku, o mechanické vlivy  následkem  nesprávné geometrie, o vadu vzniklou v důsledku špatného technického stavu vozidla, o nedodržení minimální vzdálenosti středových rovin,  poškození cizími tělesy, která se dostala mezi pneumatiky, o vadu vzniklou  použitím poškozeného nebo zkorodovaného ráfku, vlivem chemických látek, které působí agresivně na povrch pryže, jízdou na podhuštěných nebo přehuštěných pneumatikách, jízdou bez tlakového vzduchu, přetěžováním pneu, neodborným prořezáváním drážek desénu, nevhodnou montáží řetězů, havárii, požár apod.
  3. Reklamace se uplatňuje písemně nebo elektronicky u osoby, u které byly nové pneumatiky zakoupeny (dále jen „prodejce“), a to bez zbytečného odkladu po zjištění vady. Reklamující je povinen k reklamaci připojit doklad o koupi zboží, odevzdat (zaslat) reklamované zboží prodejci řádně očištěné a na něm reklamovanou vadu řádně označit. Reklamační dotazníky jsou k dispozici u příslušného prodejce. Zprávu o výsledku reklamačního řízení v písemné formě reklamující obdrží nejpozději do 30 dnů ode dne přijetí zboží k posouzení. Prodávající (prodejce) a kupující si v jednotlivých případech mohou dohodnout lhůtu delší, pokud je to nutné pro vyřízení reklamace, především pokud má být reklamace doplněna dalšími doklady apod. Prodejce vyřizující reklamace ponechá neuznané reklamované zboží ve svém skladě maximálně 14 dnů od zaslání výsledku reklamace kupujícímu. Po uplynutí této lhůty bude nevyzvednuté zboží zlikvidováno. Příslušné právo z odpovědnosti prodávajícího (prodejce) za oprávněně uplatněnou vadu (zejména bezplatné odstranění vady, výměna vadného zboží za bezvadné, poskytnutí přiměřené slevy z kupní ceny – ceny díla nebo v případě platného odstoupení od kupní smlouvy – smlouvy o dílo z důvodu vadného plnění vrácení.

 

DANTYRE shop s.r.o.
Hornosušská 1070/44,
Havířov, Prostřední Suchá

Telefon: +420 722 477 681
e-mail: obchod@dantyre.cz

IČ: 07419848
DIČ: CZ07419848